เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน ราคาท่อแบน

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสี่เหลี่ยมแบน ราคากล่อง 

 ขายส่ง จัดส่งทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

 โทรสั่ง 081-735-9191 


       

ใบเสนอราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กแป๊บแบน
ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด

bks steel.co.th

โทร.สั่ง081-735-9191

................................................................................................................................

ราคากล่อง

.......................

ราคากล่อง

.................................

ราคากล่อง

................................

ราคากล่อง

................................

1. เหล็กกล่อง 25 มม. x 12 มม.  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง  1" x 1/2 ยาว 6 เมตร 

 บาท

1.2 มม.

3.6 กิโล bks steel

บาท

1.4 มม.

4.4 กิโล bks steel

 บาท

1.6 มม.

5.0 กิโล bks steel

 

2. เหล็กกล่อง 30 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 30 มม. x 20 มม.  ยาว 6 เมตร

บาท

 1.2 มม.

 5.1 กิโล bks steel

 

3. เหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม.  ยาว 6 เมตร

บาท

 1.2 มม.

4.5 กิโล bks steel

บาท

1.4 มม.

5.4 กิโล bks steel

บาท

1.6 มม.

6.0 กิโล bks steel

4. เหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง  1"1/2 x 3/4 ยาว 6 เมตร 

บาท

1.2 มม.

5.8 กิโล bks steel

บาท

1.4 มม.

7.0 กิโล bks steel

าท

1.6 มม.

7.9 กิโล bks steel

าท

2.0 มม.

9.2 กิโล bks steel

5. เหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง  1"1/2 x 3/4 ยาว 6 เมตร 

 บาท

2.7 มม.

12.3 กิโล bks steel

บาท

3.0 มม.

13.8 กิโล bks steel

6. เหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม.  ยาว 6 เมตร

 บาท

1.4 มม.

7.5 กิโล bks steel

7. เหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม.  ยาว 6 เมตร

 บาท

1.2 มม.

7.4 กิโล bks steel

 บาท

1.4 มม.

8.5 กิโล bks steel

 บาท

1.7 มม.

10.3 กิโล bks steel

 บาท

1.9 มม.

11.5 กิโล bks steel

8. เหล็กกล่อง2"x 1" JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง50มมx25มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.2 มม.

9.1 กิโล bks steel

 บาท

1.4 มม.JIS.

9.2 กิโล bks steel

 บาท

1.7 มม.JIS.

11.3 กิโล bks steel

 บาท

2.0 มม.JIS.

12.5 กิโล bks steel

9. เหล็กกล่อง 50 มม.x 25 มม.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง   1" x  2" มอก. เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3 มม.

มอก.

13.7 กิโล bks steel

 บาท

3.2 มม.

มอก.

18.2 กิโล bks steel

10.เหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4 มม.JIS.

11.3 กิโล bks steel

 บาท

2.0 มม.JIS.

15.2 กิโล bks steel

บาท

2.8 มม.JIS.

20.0 กิโล bks steel

11.เหล็กกล่อง 60 x 30 มม. มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง60 x30 มม. มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3 มม.

มอก.

16.7 กิโล bks steel

 บาท

3.2 มม.

มอก.

22.4 กิโล bks steel

12.เหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS

 บาท

2.3 มม.JIS.

18.5 กิโล bks steel

 บาท

3.2 มม.JIS.

25.0 กิโล bks steel

 บาท

4.0 มม.JIS.

30.9 กิโล bks steel

13. เหล็กกล่อง 65 มม.x35 มม.JIS 

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 65 มม.x 35 มม.JIS 

 บาท

1.7 มม.

15.1 กิโล bks steel

 บาท

1.9 มม.

16.6 กิโล bks steel

 บาท

2.3 มม.JIS.

18.7 กิโล bks steel

14. เหล็กกล่อง 3"x 1" JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 25 มมx 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4 มม.JIS.

12.5 กิโล bks steel

 บาท

1.7 มม.JIS.

15.2 กิโล bks steel

 บาท

2.0 มม.JIS.

16.7 กิโล bks steel

 บาท

2.3 มม.JIS.

18.4 กิโล bks steel

15. เหล็กกล่อง 1"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 75 มมx25 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

3.2 มม.JIS.

25.4 กิโล bks steel

16. เหล็กกล่อง 3"x1"1/2 JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 75 x 38 มม. JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

 บาท

1.4 มม.JIS.

14.0 กิโล bks steel

 บาท

1.7 มม.JIS.

17.2 กิโล bks steel

บาท

2.0 มม.JIS.

19.0 กิโล bks steel

บาท

4.0 มม.JIS.

35.0 กิโล bks steel

17. เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3" มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 75 x 38 มม มอก. เต็มโรงใหญ่

บาท

2.3 มม.

มอก.

20.8 กิโล bks steel

บาท

3.2 มม.

มอก.

28.5 กิโล bks steel

 บาท

4.5 มม.JIS.

39.4 กิโล bks steel

18. เหล็กกล่อง 75 x 45 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 75 x 45 มม. JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

 บาท

1.4 มม.JIS.

15.3 กิโล bks steel

 บาท

1.8 มม.JIS.

17.3 กิโล bks steel

 บาท

2.0 มม.JIS.

20.5 กิโล bks steel

 บาท

2.8 มม.JIS.

27.9 กิโล bks steel

19. เหล็กกล่อง 75 x 45 มม.  มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 75 x 45 มม. มอก. เต็มโรงใหญ่ 

 บาท

2.3 มม.

มอก.

22.7 กิโล bks steel

 บาท

3.2 มม.มอก.

30.7 กิโล bks steel

 บาท

4.0 มม.JIS.

37.8 กิโล bks steel

20. เหล็กกล่อง 3"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 75 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.7 มม.JIS.

18.2 กิโล bks steel

 บาท

2.3 มม.JIS.

23.9 กิโล bks steel

 บาท

2.7 มม.JIS.

28.9 กิโล bks steel

 บาท

3.2 มม.JIS.

32.7 กิโล bks steel

21. เหล็กกล่อง 2"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 75x 50 มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

4.0 มม.JIS.

40.1 กิโล bks steel

 บาท

4.5 มม.JIS.

44.7 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

57.7 กิโล bks steel

22. เหล็กกล่อง 4"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 100 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4 มม.JIS.

19.0 กิโล bks steel

 บาท

1.7 มม.JIS.

23.3 กิโล bks steel

 บาท

2.0 มม.JIS.

25.5 กิโล bks steel

 บาท

2.3 มม.JIS.

28.2 กิโล bks steel

23. เหล็กกล่อง 2"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 100x 50 มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.5 มม.JIS.

32.4 กิโล bks steel

 บาท

5.0 มม.JIS.

 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

 กิโล bks steel

24. เหล็กกล่อง 4" x 2" มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 100 x 50 มม.มอก. เต็มโรงใหญ่

895 บาท

3.2 มม.มอก.

38.2 กิโล bks steel

1,170 บาท

4.0 มม.มอก.

48.4 กิโล bks steel

1,340 บาท

4.5 มม.มอก.

53.8 กิโล bks steel

25. เหล็กกล่อง 4"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 100x 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

3.0 มม.JIS.

46.3 กิโล bks steel

 บาท

4.5 มม.JIS.

64.5 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

85.3 กิโล bks steel

26. เหล็กกล่อง 5"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 125x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

 บาท

1.7 มม.JIS.

27.0 กิโล bks steel

 บาท

2.0 มม.JIS.

30.8 กิโล bks steel

 บาท

2.3 มม.JIS.

34.0 กิโล bks steel

 บาท

2.7 มม.JIS.

41.5 กิโล bks steel

27. เหล็กกล่อง 2"x 5"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 125x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

บาท

3.2 มม.JIS.

46.3 กิโล bks steel

 บาท

4.0 มม.JIS.

57.5 กิโล bks steel

 บาท

4.5 มม.JIS.

64.2 กิโล bks steel

บาท

6.0 มม.JIS.

83.4 กิโล bks steel

28. เหล็กกล่อง 5"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 082-954-2286 bks steel

เหล็กกล่อง 125x 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

 บาท

1.7 มม.JIS.

31.1 กิโล bks steel

บาท

2.3 มม.JIS.

38.2 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

96.6 กิโล bks steel

29. เหล็กกล่อง 3"x 5" มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 125x 75 มม.มอก. เต็มโรงใหญ่ 

 บาท

3.2 มม.

มอก.

53.0 กิโล bks steel

 บาท

4.0 มม.

มอก.

65.2 กิโล bks steel

 บาท

4.5 มม.

มอก.

72.9 กิโล bks steel

30. เหล็กกล่อง 2"x 6 "JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 150x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

 บาท

2.3 มม.JIS.

38.4 กิโล bks steel

 บาท

3.2 มม.JIS.

52.6 กิโล bks steel

 บาท

4.5 มม.JIS.

73.4 กิโล bks steel

 บาท

5.0 มม.JIS.

80.7 กิโล bks steel

31. เหล็กกล่อง 6"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 150 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

บาท

6.0 มม.JIS.

95.7 กิโล bks steel

32. เหล็กกล่อง 6"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 150x75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

3.2 มม.JIS.

59.3 กิโล bks steel

 บาท

4.0 มม.JIS.

73.0 กิโล bks steel

 บาท

4.5 มม.JIS.

82.0 กิโล bks steel

บาท

6.0 มม.JIS.

108.3 กิโล bks steel

33. เหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

3.2 มม.JIS.

61.0 กิโล bks steel

 บาท

4.5 มม.JIS.

84.6 กิโล bks steel

34. เหล็กกล่อง 6"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 150x100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.7 มม.

59.6 กิโล bks steel

 บาท

3.2 มม.JIS.

66.1 กิโล bks steel

 บาท

4.0 มม.JIS.

81.8 กิโล bks steel

บาท

9.0 มม.JIS.

179.7 กิโล bks steel

35. เหล็กกล่อง 4"x6" มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 150x100 มม. มอก. เต็มโรงใหญ่

 บาท

4.5 มม.

มอก.

92.0 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.

มอก.

121.8 กิโล bks steel

36. เหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 200x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.3 มม.JIS.

48.8 กิโล bks steel

 บาท

2.7 มม.

66.7 กิโล bks steel

 บาท

4.0 มม.JIS.

83.1 กิโล bks steel

 บาท

4.5 มม.JIS.

91.5 กิโล bks steel

37. เหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 200x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

6.0มม.JIS.

122.9 กิโล bks steel

     

38. เหล็กกล่อง 8"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 200x 100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

3.2 มม.JIS.

80.5 กิโล bks steel

 บาท

4.0 มม.JIS.

99.3กิโล bks steel

 บาท

5.0 มม.JIS.

122.6 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.มอก.

147.0 กิโล bks steel

39. เหล็กกล่อง 4"x 8"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 200x 100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

7.0 มม.JIS.

169.3กิโลbks steel

บาท

9.0 มม.JIS.

217.2 กิโล bks steel

 บาท

10.0 มม.JIS.

236.7 กิโล bks steel

 บาท

12.0 มม.JIS.

280.9 กิโล bks steel

40. เหล็กกล่อง 8"x4" มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 150x100 มม. มอก. เต็มโรงใหญ่

 บาท

4.5มม.มอก.

111.2กิโลbks steel

 บาท

6.0มม.มอก.

147.0 กิโล bks steel

   

41. เหล็กกล่อง 8"x 6"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 200x150 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

 บาท

4.5 มม.JIS.

129.7 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

173.0 กิโล bks steel

 บาท

9.0 มม.JIS.

255.0 กิโล bks steel

42. เหล็กกล่อง 10"x4"JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 250x100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

4.5 มม.JIS.

129.9 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

170.6 กิโล bks steel

 บาท

9.0 มม.JIS.

256.7 กิโล bks steel

43. เหล็กกล่อง 10"x6"JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 250x150 มมJIS มาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มม.JIS.

149.5 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

197.4 กิโล bks steel

 บาท

9.0 มม.JIS.

295.1 กิโล bks steel

44. เหล็กกล่อง 10"x8"JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 250x200 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มม.JIS.

168.3 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

222.5 กิโล bks steel

บาท

9.0 มม.JIS.

334.0 กิโล bks steel

45. เหล็กกล่อง 12"x4"JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 300x100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มม.JIS.

149.4 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

197.0 กิโล bks steel

 บาท

9.0 มม.JIS.

296.2 กิโล bks steel

46. เหล็กกล่อง 12"x6"JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 300x150 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มม.JIS.

168.8 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

222.5 กิโล bks steel

 บาท

9.0 มม.JIS.

335.1 กิโล bks steel

47. เหล็กกล่อง 12"x8"JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 300x200 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มม.JIS.

188.2 กิโล bks steel

 บาท

6.0 มม.JIS.

248.2 กิโล bks steel

 บาท

9.0 มม.JIS.

373.3 กิโล bks steel

48. เหล็กกล่อง 14"x6"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 350x150 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

6.0 มม.JIS.

249.3 กิโล bks steel

 บาท

9.0 มม.JIS.

373.8 กิโล bks steel

49. เหล็กกล่อง 16"x8"JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

เหล็กกล่อง 400x200 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มม.JIS.

228.0 กิโล bks steel

..............................

 บาท

6.0 มม.JIS.

301.9 กิโล bks steel

บาท

9.0 มม.JIS.

448.7 กิโล bks steel

 บาท

12.0 มม.JIS.

586.7 กิโล bks steel

         

1.ราคาเหล็กกล่อง 25 มม. x 12 มม x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 25 x 12 x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 1/2 x1.2mm  ยาว 6 เมตร 

ราคาเหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว x 1.2mm  ยาว 6 เมตร 

 

       
 

1.1ราคาเหล็กกล่อง 25 มม. x 12 มม x 1.4 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 25 x 12 x 1.4 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 1/2 x1.4mm  ยาว 6 เมตร 

ราคาเหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว x 1.4mm  ยาว 6 เมตร 

       
 

1.2ราคาเหล็กกล่อง 25 มม. x 12 มม x 1.6 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 25 x 12 x 1.6 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 1/2 x1.6mm  ยาว 6 เมตร 

ราคาเหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว x 1.6mm  ยาว 6 เมตร 

       
 

2.ราคาเหล็กกล่อง 30 มม. x 20 มม x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 30 x 20 x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  30mm x 20mm x 1.2mm  ยาว 6 เมตร 

       
 

3.ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 32 x 14 x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  32mm x 14mm x 1.2mm  ยาว 6 เมตร

       
 

4.ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม x 1.4 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 32 x 14 x 1.4 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  32mm x 14mm x 1.4mm  ยาว 6 เมตร

       
 

5.ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม x 1.6 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 32 x 14 x 1.6 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  32mm x 14mm x 1.6mm  ยาว 6 เมตร

       
 

6.ราคาเหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม x 1.4 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 40 x 20 x 1.4 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  40mm x 20mm x 1.4mm  ยาว 6 เมตร

       

7.ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 50 x 20 x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 20mm x 1.2mm  ยาว 6 เมตร

       
 

7.ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม x 1.4 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 50 x 20 x 1.4 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 20mm x 1.4mm  ยาว 6 เมตร

       
 

7.2 ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม x 1.7 มม ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 50 x 20 x 1.7 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 20mm x 1.7mm  ยาว 6 เมตร

       
 

7.3 ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม x 1.9 มม ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 50 x 20 x 1.9 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 20mm x 1.9mm  ยาว 6 เมตร

       
 

8. ราคาเหล็กกล่อง 2"x 1"x 1.2มม 

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 1"x 2"x 1.2มม 

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 25mm x 1.2mm  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง50มมx25มมx1.2มม 

       
 

8.2 ราคาเหล็กกล่อง 2"x 1"x1.4มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 1"x 2"x 1.4มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 25mm x 1.4mm  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง50มมx25มมx1.4มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

       
 

8.3 ราคาเหล็กกล่อง 2"x 1"x1.7มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 1"x 2"x 1.7มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 25mm x 1.7mm  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง50มมx25มมx1.7มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

       
 

8.4 ราคาเหล็กกล่อง 2"x 1"x 2.0มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 1"x 2"x 2.0มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 25mm x 2.0mm  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง50มมx25มมx2.0มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

       
 

9. ราคาเหล็กกล่อง 2"x 1"x 2.3มม มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 1"x 2"x 2.3มม มอก. เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 25mm x 2.3mm  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง50มมx25มมx2.3มม มอก. เต็มโรงใหญ่

       

9.2 ราคาเหล็กกล่อง 2"x 1"x 3.2มม มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 1"x 2"x 3.2มม มอก. เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กกล่อง  50mm x 25mm x 3.2mm  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง50มมx25มมx3.2มม มอก. เต็มโรงใหญ่

       
         
         
         

 

 

 

 

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLG ราคาเหล็ก จำหน่าย จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก

       เหล็กกล่อง (ท่อเหล็ก) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือเหล็กแป๊บจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณซึ่ง เหล็กกล่องมี 2 ประเภทคือเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม (ท่อเหล็กสแควร์) หรือ ที่เรียกกันว่าเหล็กแป๊บโปร่ง  และ เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมแบน(ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเหล็กแป๊บแบน เช่นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand